Breast

Our skills and knowledge will guarantee your satisfactionYour smile our motivation
Plastic surgery involves more than just changing the outward appearance.

breast model img2 2

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ระยะเวลาผ่าตัด

  4-6 ชั่วโมง

 • ระยะเวลาตัดไหม

  วันที่ 7

 • ระยะเวลาพักฟื้นที่เกาหลี

  7-10 วัน

 • ราคาเริ่มต้น

  4.4 ล้านวอน

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการประเมินรายบุคคลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของแต่ละโรงพยาบาล

การติดตามการรักษา ตัดไหม