Eyelid

Our skills and knowledge will guarantee your satisfactionYour smile our motivation
Plastic surgery involves more than just changing the outward appearance.

surgery img 3

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ระยะเวลาผ่าตัด

  2-3 ชั่วโมง

 • ระยะเวลาตัดไหม

  วันที่ 7

 • ระยะเวลาพักฟื้นที่เกาหลี

  9 วัน

 • ราคาเริ่มต้น

  ราคาเริ่มต้น : ตา (ครั้งแรก) เริ่มต้น 2.5 ล้านวอน
  ตา (แก้) เริ่มต้น 3.7 ล้านวอน

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการประเมินรายบุคคลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของแต่ละโรงพยาบาล

การติดตามการรักษา ตัดไหม